Gå til hovedindhold
Du er her:

SFO

SFO består af to huse Akvariet og Galaxen, der fungerer som én enhed. Vi arbejder på tværs af husene og klubben, vi deler lokaler med skolen og benytter samme sports- og udendørsfaciliteter. Der er tilmeldt ca. 400 børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

 • Præsentation af SFO´en

  Virum Skole SFO er en stor institution, som er normeret til ca. 450 børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse samt en pædagogisk personalegruppe bestående af en overordnet SFO- og Klubleder, en SFO afdelingsleder, en pædagogisk SFO-koordinator samt pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og studerende.

  De fysiske rammer er fordelt i to huse, Akvariet og Galaxen, som begge består af to etager, hvor hver årgang er tilknyttet én etage. Vi deler lokaler med skolen og benytter skolens sportsfaciliteter og udendørsarealer. På hver etage er der et fællesrum bestående af et køkken-alrum samt klasselokalerne, der fungerer både som undervisningslokaler i skoletiden, men også som aktivitetsrum i SFO´en med mulighed for at lave kreative aktiviteter, spille spil, lege og hvad den enkelte etages personaleteam har indrettet.

  Børnene har deres egen garderobeplads, hvor der er plads til tøj, fodtøj og skiftetøj.

 • Åbningstider og fælles morgenåbning

  Der er fælles morgenåbning for de børn, der har pasningsbehov om morgenen, inden skolen starter.

  Vi åbner alle ugens hverdage i Akvariet stuen kl. 7.15. Kl. 7.50 sendes børnene til deres respektive klasser.

  I morgenåbningen er er der mulighed for, at børnene kan spise deres evt. medbragte morgenmad samt få en stille og rolig start på dagen ved at tegne, sidde og læse, kigge i bøger, spille brætspil osv.

  Åbningstider

  Vores almindelige åbningstider fremgår af kontaktboksen her på siden.

 • Målsætning

  Skolens målsætning og værdigrundlag gælder også for SFO´en, som vi er med til at understøtte med fokus på følgende:

  • Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse og ved at tage konsekvenserne heraf. En forudsætning for ansvarlighed er derfor tillid.
  • Empati er at sætte sig ind i andres situation ved at tilegne sig en forståelse for andres perspektiver og udvise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati er således væsentligt for at kunne etablere nære relationer. Ved konflikthåndtering er det empati, der motiverer til at finde løsninger, der tilgodeser alle parter i en konflikt.
  • Fantasi og udfoldelse handler om at kunne virkeliggøre planer og projekter på en måde, der forener fordybelse, læring og glæde. Forudsætningen herfor er en passende grad af udfordringer, således at man kan undgå på den ene side kedsomhed – på den anden side usikkerhed og angst.
  • Samarbejde omhandler at kunne fastholde en fælles opgave og aktivitet, at hjælpe andre, at følge regler samt at kunne tage initiativ og komme med konstruktive forslag.
  • Selvhævdelse handler om at kunne markere sig socialt ved at udtrykke egne behov, meninger og standpunkter, og sige fra for noget man ikke vil være med til. Naturlig selvhævdelse handler altså om at udtrykke uafhængighed og autonomi men også om at tage social kontakt og initiativ.
  • Selvkontrol handler om at kunne indgå i fællesskabet og at kunne tage hensyn til andre. Selvkontrol vises særligt, når man oplever frustrationer og modgang, eller når der opstår uenigheder eller konflikter. Selvkontrol handler også om at kunne udsætte behov, for eksempel at kunne vente på tur samt udvise glæde og vrede på situationstilpassede måder.

  Disse fokuspunkter er elementer, som vi inddrager i vores pædagogiske praksis i dagligdagen både i aktiviteter og i relationen børnene imellem samt mellem børn og voksne.

 • Hvordan er det at gå i SFO?

  Det at gå i SFO kan for nogle børn være en stor omvæltning i overgangen fra børnehaven til SFO. Det at gå fra at være en af de største børn i børnehaven til at være en af de mindste i SFO´en er en rolle, man skal lære at kende og finde sig til rette i. Det enkelte barn bliver stillet overfor større forventninger og krav end i børnehaven men har samtidig også en større ”frihed” i modsætning til børnehaven.

  Det er vigtigt, at barnet selv er i stand til at klare små praktiske og nødvendige gøremål i hverdagen, inden de starter i SFO for at de føler sig forberedt og klar til at gå i SFO. Det kan være følgende ting:

  • At barnet kan klare toiletbesøg alene og har kendskab til håndhygiejne
  • At barnet kan mærke på egen krop og har viden om, hvilket tøj man tager på i forhold til vejret i årets løb og samtidig selv kan tage overtøj på og binde sko. Hvis barnet ikke kan binde sko, så hjælp barnet ved at give barnet fodtøj på, som barnet selv kan tage af og på
  • At barnet er med til at holde orden i egen garderobe i samarbejde med dig som forældre
  • At barnet kan modtage og forstå en kollektiv besked i større sammenhængende som f.eks. ”Dette gælder også for mig”
  • At barnet er trafiksikkert og sammen med jer som forældre øver færden i trafikken
  • At barnet evner at vente på tur – uden at blive sur

  Vi forventer, at børnenes garderober løbende bliver ”frisket op” med skiftetøj, tøj og fodtøj, der passer til årstiden, og endvidere er klædt på til at deltage i alle slags aktiviteter både ude og inde.

 • SFO-start i maj og juni

  I perioden maj – juni måned modtager vi ca. 100 nye kommende børnehaveklassebørn, som skal starte i skole efter sommerferien.

  Her vil børnene indgå i et intensivt og struktureret indkøringsforløb med henblik på at lære hinanden og stedet at kende. Sideløbende hermed danner vi de nye kommende børnehaveklasser.

  Vi arbejder med, at børnene får kendskab til vores fysiske rammer, faciliteter, regelsæt samt forventninger til, hvad man må, kan og skal, når man går på Virum skole og SFO. Dette arbejder vi med i en struktureret dagsform med forskellige aktiviteter, ture og lege samt samling hver dag fra kl. 08.30 til 13.40. Det er derfor vigtigt, at dit barn er mødt ind i SFO senest kl. 8.30 til morgensamlingen, hvor vi gennemgår dagens program og siger godmorgen til alle i tryghedsgruppen.

  Tryghedsgruppe

  Tryghedsgruppen er den gruppe børnene mødes med og holder samling med hver morgen sammen med kendte voksne. I løbet af ugen vil jeres barns tryghedsgruppe lave aktiviteter med de andre tryghedsgrupper. Dette giver os gode forudsætninger for at danne nogle velfungerende, homogene og harmoniske klasser, som vi arbejder på at have på plads og klar til offentliggørelse i midten af juni.

  I eftermiddagstimerne vil maj-børnene være i Akvariet stuen, som er deres base efter sommerferien, når de går i børnehaveklasse. Her får de mulighed for at prøve kræfter med nogle af de aktiviteter, som vi tilbyder i SFO-tiden.

 • Afhentning af dit barn

  Når I kommer og henter jeres barn, må I forvente at skulle give jer tid til at finde jeres barn. Det er sjældent, at børnene sidder og venter. De er derimod ofte i gang med en aktivitet, som måske lige skal afvikles. Vi hjælper gerne, når I henter jeres barn. Men i respekt for igangværende voksenstyret aktivitet og de børn som er en del af den – vil I blive bedt om at spørge en anden voksen eller en kammerat, så aktiviteten ikke opløses.

  Inden I går hjem, er det vigtigt, at barnet rydder op efter sig – både inde som ude samt tjekker sig ud på Komme/gå-modulet og siger farvel til en voksen fra etagen.

 • Kommunikation og information

  Når vi fra SFO’en vil informere forældrene om forskellige aktivitetsplaner, diverse opslag, eller påmindelser om registrering af ferie for jeres barn osv. bruger vi Komme/gå-modulet i AULA, som også bruges til at børnene tjekker sig ind og ud af SFO´en.

  Det er derfor vigtigt, at I som forældre sørger for at melde ind, hvad tid I henter jeres barn, eller hvis jeres barn bliver hentet af andre end forældrene. Det er også via Komme/gå-modulet, I kan informere personalet, hvis jeres barn skal sendes til en fritidsaktivitet som f.eks. musik.

  Da vi har ansvaret for og opsynspligten med jeres barn i SFO-tiden, er det vigtigt for os at vide, om vi kan forvente at se jeres barn den pågældende dag, eller om jeres barn er syg eller holder fri. Derfor forventer vi, at dette er registreret af forældrene i Komme/gå-modulet inden kl. 12.00.

 • Ferie og skolefridage

  I ferier og på skolefridage skal alle børn være mødt ind i SFO senest kl. 9.30 af hensyn til dagens planlagte aktiviteter og eventuelle ture, hvor alle er afsted.

  Husk at give jeres barn vand med i en drikkedunk samt madpakke med navn på.

  Vores planlægning af aktiviteter og ture sker ud fra det antal børn, vi kan se kommer i SFO i skoleferien, som I som forældre har registreret på Komme/gå-modulet i AULA.

 • Traditioner

  Vi har på Virum Skole SFO forskellige traditioner, som vi afholder i løbet af året. Der er traditioner, som omhandler alle børn og andre som omhandler enkelte årgange. 

  Fastelavn

  Afholder vi om fredagen inden fastelavnssøndag, hvor de børn, der har lyst, er klædt ud og sminket. Vi slår katten af tønden i gymnastiksalen og festsalen, der serveres fastelavnsboller, og børnene kan deltage i nogle forskellige aktiviteter, som passer til arrangementet.

  Disko-fest

  Afholdes årligt i november måned og er for alle børn på 2. og 3. årgang. Der serveres mad for børnene, og så bliver der ellers fyret op for dansegulvet med lydanlæg og lysshow.

  3. klassernes afslutningsfest

  Afholdes i april måned for alle 3. klasserne, hvor de stopper i SFO og starter i klub den 1. maj. 

  Høstfest

  Afholder vi i slutningen af august eller start september måned, hvor vi stiller boder op, og skaber en markedspladsstemning. Der er boder med aktiviteter, boder med loppefund og der kan forekomme underholdning fra børnene. Alle spiser mad sammen ud fra picnic-konceptet på græsplænen. Festen er også en god mulighed for, at nye børn og forældre kan møde de andre børn og forældre.

  Julehygge

  Afholdes den første torsdag i december, hvor forældre og bedsteforældre kan komme om eftermiddagen og hjælpe til med at lave julepynt til juletræerne på alle etager. Der vil blive serveret æbleskiver, saftevand og gløgg til arrangementet. Endvidere vil SFO´ens store Luciaoptog og julekor gå rundt på alle etagerne og synge julen ind, og de vil slutte af med en julekoncert for alle børn og voksne.

 • Samarbejde mellem skole og SFO

  Vi har et tæt og dagligt samarbejde med lærerne og skolen, så skole og SFO fungerer som en helhed.

  I hver klasse er der tilknyttet en pædagog som fungerer som primærpædagog for klassen, og som er med både i undervisningen samt i SFO-tiden.

  Primærpædagogen har ugentligt møde med klassens primærlærere samt resten af årgangens primærpædagoger og lærere, hvor de planlægger og arbejder tværfagligt.

 • Forældresamarbejde

  I vores samarbejde med forældrene vægter vi den gode dialog, hvor vi i fællesskab samarbejder om barnets trivsel og udvikling. Vi afholder ikke særskilte SFO-forældremøder, men primærpædagogerne deltager i skole-/hjemsamtalerne og forældremøderne sammen med lærerne i klasserne fra. 0. – 3. klasse.

  Hvis vi eller I som forældre oplever nogle udfordringer og bekymringer omkring jeres barn, har vi en gensidig forventning om, at vi tager kontakt til hinanden i tilfælde af, at der opstår en usikkerhed og tvivl omkring jeres barns udvikling og trivsel. Derfor er det vigtigt, at I som forældre sørger for at opdatere jeres telefonnummer, mailadresse og andre relevante kontaktoplysninger.

  For at vi på bedste vis kan støtte og guide jeres barn i dagligdagen, er det vigtigt, at vi bliver orienteret, hvis der sker noget i hjemmet, som kan have betydning for barnet, som f.eks. forældre på længere rejse, skilsmisse, dødsfald eller andet som I tænker kan påvirke jeres barn.

 • Politikker

  Vi har følgende politikker i SFO´en, som vi forventer, at I som forældre er med til at bakke op om, for at hjælpe jeres barn i dets dagligdag i SFO´en.

  Legetøjspolitik

  Betyder for os, at børnene godt må have legetøj med i SFO, dog ikke legetøj med en støjende effekt. Det er forældrenes ansvar at sørge for, at der står navn på barnets legetøj.

  Legetøj som medbringes er på eget ansvar, og SFO´en dækker det ikke.

  Mobilpolitik

  Hvis børn har mobiltelefon i SFO, har vi en forventning om, at de holdes i tasken.

  Hvis børnene vil ringe for at sige, de går hjem, eller høre om de må blive længere i SFO, skal de ringe fra SFO´ens telefon, så personalet på etagen er med på sidelinjen om, hvad der aftales, og ellers henviser vi til, at aftaler med jeres barn skrives på Tabulex om morgen.

  Hvis I som forældre har brug for at komme i kontakt med jeres barn, skal det ske via jeres barns respektive SFO-telefon på etagerne. Der kan for 2. og 3. klasser være særlige regler for hvor, hvornår og hvordan de må bruge mobiltelefonen ved en særlig lejlighed i forbindelse med en aktivitet.

  Det er ikke tilladt, at bruge telefonerne til at fotografere de andre børn.

 • Ind- og udmeldelse af SFO

  Ind- og udmeldelse af SFO foregår via kommunens hjemmeside

  OBS - Hvis du har et barn, der skal i skole 2021, og du har indmeldt dit barn til SFO i Pladsanvisningens portal, er indmeldelsen IKKE registreret. Det er først muligt at indmelde i SFO, når du har modtaget dit optagelsesbrev fra skolen.

 • Takster

  Takster og tilskud for indmeldt barn i SFO.