Gå til hovedindhold
Du er her:

Sådan gør vi på Virum Skole

Her kan du læse om skolens principper

 • Principper for undervisningens organisering

  Formålet med undervisningens organisering er at danne dynamiske, kompetente og fleksible teams på hver årgang og indenfor skolens fagområder.    

  1. Det bærende princip er hensynet til elevernes behov og skolens tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen. 
  2. Skolens ledelse udarbejder årligt en plan for fordeling af klasser, fag og lærere (fagfordeling).
  3. Det tilstræbes, at klasselærerfunktionen er fordelt på to af klassens primære lærere.
  4. Det tilstræbes, at en klasse og en årgang har så få lærere, som det skønnes fagligt forsvarligt.
  5. Af hensyn til kontinuitet i undervisningen videreføres klasser og fag en lærer har påbegyndt. Dog tilstræbes det af hensyn til elevernes faglige og personlige udvikling, at der sker lærerskift i dansk og matematik i skoleforløbet. Andre skift bør foretages, hvor det falder naturligt i forhold til de enkelte fag.
  6. En klasse bør have lærere af begge køn og gerne af forskellig alder.

     Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019    

 • Principper for tilrettelæggelse af undervisningen

  Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, og tilrettelæggelsen skal skabe mulighed for faglig og tværfaglig sammenhæng og fordybelse samt optimal udnyttelse af lærerressourcer og faglokaler.  Som udgangspunkt tilrettelægges undervisningen fra 1. lektion.  Undervisningsplanerne formidles til elever og forældre i god tid.  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019

 • Princip for fordeling af børn ved skolestart 1. maj

  Klassen er det bærende element og sociale holdepunkt gennem hele skoleforløbet.  Det overordnede mål for fordeling af elever i klasser er at sikre de bedst mulige vilkår både for læring og for det sociale samvær.

  1. Børnene deles i klasser på baggrund af informationerne fra overgangsskemaerne fra dagtilbuddene.
  2. Børn som kommer fra andre kommuner: Der tages kontakt til forældre omkring fremsendelse af overgangsskemaer eller lignende information om deres barn.
  3. Fordelingen af eleverne i klasser foretages ud fra følgende kriterier, der er sideordnede:
  • Nogenlunde lige store klassestørrelser
  • Nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge
  • Hensyn til elevers særlige behov
  • Særlige forhold i de enkelte klasser

  Som udgangspunkt er klassedannelsen bindende, men der kan i særlige tilfælde afviges herfra.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 29.10.2020

 • Princip for oprettelse af en ekstra klasse på en årgang

  Klassen er det bærende element og sociale holdepunkt gennem hele skoleforløbet.  Det overordnede mål for fordeling af elever i klasser tager udgangspunkt i en pædagogisk vurdering, som giver bedst mulige vilkår både for læring, trivsel og fællesskabet.

  1. Skolen inddrager forældrene så tidligt som muligt. Der udarbejdes en proces for klassedelingen, og for hvordan forældrene inddrages, høres og informeres i hele processen.
  2. Eleverne inddrages efter alder og modenhed. Medarbejderne på årgangen sikre at inddragelsen sker på samme måde i alle klasser.
  3. De nye klasser dannes ved en fordeling af elever fra alle de eksisterende klasser.
  4. Fordelingen foretages ud fra følgende kriterier, der er sideordnede:

       - Nogenlunde lige store klassestørrelser

       - Ligelig fordeling af piger og drenge

       - Hensyn til elevers særlige behov

       - Særlige forhold i de nye klasser
  5. Som udgangspunkt er klassedannelsen bindende, men der kan i særlige tilfælde afviges herfra.
  6. Medarbejdere på årgangen udarbejder en konkret plan for klassetrivsel fremadrettet for de nye klasser. Forældrene inddrages i denne plan for at sikre aktiv indsats fra både skole og forældre.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019

 • Princip for hjemsendelse af klasser

  Skolen undgår så vidt muligt at sende klasser hjem ved sygdom hos personalet bl.a. understøttet af vores teamstruktur og den fleksible tilrettelæggelse af undervisningen.

  1. Hjemsendelse af klasser uden forudgående besked til hjemmet kan ske fra 6. årgang og opefter
  2. Elever fra 4. og 5. årgang kan blive sendt i Kolle - også børn, der ikke er tilmeldt.
  3. Elever fra indskolingen kan blive sendt i SFO - også børn, der ikke er tilmeldt.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019

 • Princip for budgetlægning af skolens rammebevilling til undervisningsmidler, inventar m.v.

  På baggrund af det igangværende finansårsbudget behandler skolebestyrelsen i september/oktober måned skolens forslag til områder, der i det følgende finansår ønskes prioriteret.  På baggrund af disse udtalelser udarbejder skolens ledelse forslag til budget for det følgende år.  Inden budgettet endeligt godkendes af bestyrelsen, skal dette behandles i de respektive medarbejderforsamlinger.  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019

 • Princip for skole-hjemsamarbejdet

  Formål

  Et godt skole-hjemsamarbejde skal bidrage til at opnå forståelse, anerkendelse og respekt mellem hjem og skole, således at man sikrer et optimalt samarbejde omkring læring og trivsel gennem hele skoleforløbet.

  Model

  0. årgang:           To forældremøder og to skole-hjemsamtaler

  1. – 9. årgang:    To årlige forældremøder pr. klasse

                              En årlig skole-hjemsamtale

                              Derudover behovssamtaler

  Forældremøder

  • Forældremøder bliver planlagt i samarbejde med kontaktforældrene.
  • Det første forældremøde holdes i starten af skoleåret.
  • Forældremøderne kan blive planlagt som temamøder.

  Skole-hjemsamtaler

  Samtalen har fokus på elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.

  • I 0. klasse afholdes to skole-hjemsamtaler. I efteråret deltager lærere, pædagoger og forældre, og i foråret deltager elev, lærere, pædagoger og forældre.
  • I 1. – 9. klasse afholdes en skole-hjemsamtale i løbet af skoleåret med deltagelse af elev, lærere og forældre. I 1., 2. og 3. klasse deltager pædagoger også i samtalen.

  Behovssamtaler:

  En behovssamtale er en samtale, hvor lærere/pædagoger mødes med forældrene til en elev på skolen om forhold af faglig, pædagogisk eller trivselsmæssig karakter.

  • Samtalen har altid til formål at fremme elevens læring og trivsel.
  • Initiativ til samtalen kan både tages af lærere/pædagoger og forældre, og der skal altid udarbejdes en dagsorden, som giver alle parter mulighed for at forberede sig på samtalen. Den part, der ønsker samtalen, skal starte med at udfærdige en dagsorden.
  • Der skal skrives et punktreferat af mødet, som sendes til relevante parter.
  • Omfang og tidsramme fastsættes af skolen.

  Vedtaget af skolebestyrelsen 19.01.2019

 • Princip for kontakt- og trivselsforældre

  I hver enkelt klasse vælges hvert år fire kontakt- og trivselsforældre. Gennem skoleforløbet tilstræbes det, at alle forældre på et tidspunkt bliver kontakt- og trivselsforældre. Kontinuitet er dog vigtigt, så derfor bør der tilstræbes en sammensætning af nye og tidligere kontakt- og trivselsforældre. Skolen anbefaler, at alle børnenes køn er repræsenteret i gruppen.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen 2023

 • Princip for forældrenes ansvar

  Skolen er et forpligtende fællesskab både for forældre og elever. Det forudsætter, at forældre til børn på Virum Skole sætter rammer for deres børns adfærd og opførsel både i og udenfor skolen med udgangspunkt i skolens værdier og samværsregler.

  Forældrene bakker aktivt op omkring disse værdier og samværsregler.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2029

 • Princip for skolebestyrelsens deltagelse i møder og arrangementer

  Det overordnede formål med deltagelse i møder og arrangementer er at bidrage til samarbejde mellem forældrene og skolen samt at gøre bestyrelsens arbejde synligt.

  1. Bestyrelsen er repræsenteret ved første forældremøde i 0. klasserne.
  2. Ved øvrige forældremøder kan skolens personale eller klassernes kontaktforældre bede om, at bestyrelsen deltager.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19.01.2019

 • Princip for mobilpolitik på Virum Skole

  På Virum Skole vil vi gerne understøtte fællesskaber og nærvær blandt eleverne samt øge elevernes evne til at fordybe sig i undervisningen.

  Mobiltelefonerne er ofte i vejen for nærværet og lægger en dæmper på leg, spil og hyggeligt samvær, da de tager opmærksomheden i og uden for undervisningen.

  Skolebestyrelsen har derfor den 19. juni 2023 besluttet at indføre et nyt princip for mobilpolitik på Virum Skole, hvorefter lærerne indsamler mobiltelefonerne i undervisningstiden. 

  Følgende gælder for 4.-9. klasse:

  • Mobiltelefonerne indsamles ved 1. lektions start
  • Mobiltelefonerne sættes i en ”mobilkasse” i et aflåst skab i klasseværelset
  • Mobiltelefonerne udleveres ved sidste lektions ophør
  • Mobiltelefonerne udleveres ikke i frikvartererne, heller ikke hvis en elev forlader skolen i spisepausen (7 - 9. årgang).

  Princippet gælder indtil videre og evalueres af skolebestyrelsen primo 2024.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen den 13.6.2023